آمار کلی

کد ملی: 146096XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گویا پارس لیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/04/29 تا 1394/02/06