آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باران دز ماشین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/06/21 تا 1389/05/20