آمار کلی

کد ملی: 093742XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهرگانان عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/03 تا کنون