آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی مهر شماره هفده سیب و سوران عضو هیئت مدیره فعال 1391/07/05 تا کنون