آمار کلی

کد ملی: 138096XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی و مشاوره و داوری امید آفرینان عدالت محور پویا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/19 تا کنون