آمار کلی

کد ملی: 428484XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی مسیر یاب شبکه الکترونیک ایرانیان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/04/13 تا کنون