آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره مدیرعامل خارج شده 1388/04/13 تا 1390/02/06