آمار کلی

کد ملی: 118995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آترو ماهان ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/13 تا کنون