آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع دستی سنتی ترشی سازان کرمان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/02/22 تا کنون