آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مجمع امور صنفی مسجدسلیمان ثبت 1400 بازرس علی البدل فعال 1386/05/08 تا کنون