آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن علمی و آموزشی معلمان کار و فناوری استان البرز خزانه دار فعال 1396/12/21 تا کنون