آمار کلی

کد ملی: 006853XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بانی آرارات شهاب بازرس اصلی فعال 1391/05/11 تا کنون