آمار کلی

کد ملی: 488972XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی و پخش پویش میلاد بازرس علی البدل خارج شده 1395/01/15 تا 1397/11/03
سروش مهر مهدی بازرس علی البدل منحل شده 1394/04/30 تا کنون