آمار کلی

کد ملی: 657981XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل باربری ساحل بار پارسیان بازرس اصلی فعال 1394/10/26 تا کنون
سبز گستر برادران غیاثی پور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/01/28 تا 1396/02/28