آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی محصولات گلخانه ای شهر سبز دیر گروه 2893 نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1388/11/13 تا کنون