آمار کلی

کد ملی: 171727XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاک سوز صنعت بستان آباد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/18 تا کنون