آمار کلی

کد ملی: 038601XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ندای طور سینای صنعت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/10/05 تا 1398/04/01