آمار کلی

کد ملی: 412002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شبکه فناوری نوین قایم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/12/05 تا کنون
والا پردازشگران کاسیت غرب عضو هیئت مدیره فعال 1393/05/21 تا کنون
لیزر تابان تات نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/08/30 تا کنون