آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمانی و تاسیساتی سلدوز عمارت عضو هیئت مدیره خارج شده 1382/11/25 تا 1384/11/25