آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه موسسات و مراکز و تشکل های قرآنی مردمی آذربایجانغربی رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/10/07 تا 1394/04/20