آمار کلی

کد ملی: 153350XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الکترونیک قایم نیرو عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/08 تا کنون