آمار کلی

کد ملی: 428393XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چند منظوره ساعی زنجان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/27 تا کنون