آمار کلی

کد ملی: 001262XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زنجیره تامین ایرانیان بومی پارس عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/28 تا کنون