آمار کلی

کد ملی: 003576XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه رایانه پارس پایا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1389/07/27 تا کنون