آمار کلی

کد ملی: 275416XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسمر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/08/17 تا کنون