آمار کلی

کد ملی: 270825XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی ایران سوپار مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/14 تا کنون