آمار کلی

کد ملی: 128729XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هرم بنیان آبیدر بازرس اصلی فعال 1398/10/26 تا کنون
آبادگران ایستا سازه گستر آبساب بازرس اصلی فعال 1398/04/27 تا کنون