آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی حامی گستر نام نیک بازرس علی البدل خارج شده 1392/03/16 تا 1396/06/20