آمار کلی

کد ملی: 150129XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
احیاگران کیمیا پسند تاوریژ بازرس اصلی فعال 1398/09/10 تا کنون