آمار کلی

کد ملی: 452984XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سنگ و ستون نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/03/13 تا کنون