آمار کلی

کد ملی: 181841XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گوی پاس تک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1393/01/25 تا کنون
دی پترو نیک نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/07/08 تا 1392/03/20