آمار کلی

کد ملی: 366004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان سیستان و بلوچستان منشی هییت مدیره فعال 1397/09/19 تا کنون