آمار کلی

کد ملی: 094555XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آراد تابران رافع رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/29 تا کنون