آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان رضوی عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/07/20 تا 1395/08/04