آمار کلی

کد ملی: 006301XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور پویا شهر امروز عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/02/12 تا 1396/07/15
مهندسین مشاور محرک پویا عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/07/30 تا 1394/02/29
آبادگران اسطوره قرن نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/04/10 تا کنون
مهندسین مشاور پیشگامان نقش افق شهر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/08/10 تا کنون