آمار کلی

کد ملی: 005786XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراوت پیشه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/08/26 تا کنون
رابین سازه رایمند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/10 تا کنون
پیکربنای تندیس رئیس هیئت مدیره فعال 1392/08/27 تا کنون
پل برج سهند رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/10/24 تا 1390/02/12