آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گاز پرن پارس عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/04/24 تا 1394/04/14