آمار کلی

کد ملی: 170005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی قادر صالحی گنبری نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/28 تا کنون