آمار کلی

کد ملی: 191153XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رایان توان خوزستان عضو هیئت مدیره فعال 1392/11/24 تا کنون