آمار کلی

کد ملی: 393032XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپهر آریا گستر نوشیجان غرب بازرس اصلی فعال 1398/03/19 تا کنون