آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت محصولات زراعی دیم کاران جوان منطقه آزاد ماکو بازرس علی البدل فعال 1396/02/17 تا کنون