آمار کلی

کد ملی: 197160XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی پادیاب سینا بازرس علی البدل فعال 1394/10/17 تا کنون