آمار کلی

کد ملی: 249113XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن خیریه فاطمه زهرا س ویژه مددجویان اوتیستیک اصفهان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/22 تا کنون