آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گاو شیری گونه قار روستای بویین اوزین قوجق گنبد بازرس اصلی فعال 1385/03/08 تا کنون