آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لیان به یاخته بوشهر گروه 5572 رئیس هیئت مدیره فعال 1392/05/16 تا کنون