آمار کلی

کد ملی: 299259XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر کارمندی بندر انزلی بازرس علی البدل خارج شده 1391/11/02 تا 1393/06/30