آمار کلی

کد ملی: 008424XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همیار پرداز آسایش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/05/24 تا کنون