آمار کلی

کد ملی: 005663XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل مسافربری درون و برون شهری مسعود ستاره کرمان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/02/19 تا 1396/01/07