آمار کلی

کد ملی: 055891XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 2

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فولاد بنای بندر عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/08/26 تا 1397/06/10
وندر کیا عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/11/05 تا 1394/06/23
مهندسین مشاور اشل امیر پارسا عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/05/17 تا 1394/05/03
برآیند جو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/02/10 تا کنون
کاروانه سازه بهین عضو هیئت مدیره فعال 1390/01/20 تا کنون