آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خوشرنگ کیوان بازرس اصلی خارج شده 1391/03/27 تا 1395/12/10